REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.TRAILBLAZERCONTENT.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis www.trailblazercontent.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.trailblazercontent.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwis www.trailblazercontent.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
4.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
4.3. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
4.4. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
2. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.trailblazercontent.pl
3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
4. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.trailblazercontetnt.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy i złożenie Zamówienia.
5. USŁUGODAWCA – Karolina Chodkowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą TRAILBLAZER CONTENT KAROLINA CHODKOWSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby: ul. Aleja Solidarności 92/62, 01-016 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Rozłucka 2/60, 04-029 Warszawa, NIP: 1132466397, REGON: 525003673, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@trailblazercontent.pl numer telefonu: +48 797 941 381.
6. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
7. KLIENT – Przedsiębiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o świadczenie Usług z Usługodawcą.
8. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
9. USŁUGA – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem Umowy o świadczenie Usług między Klientem a Usługodawcą.
10. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – Umowa o świadczenie Usług zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą.
12. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za Usługę.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Usługi oferowane w Serwisie są dopasowane każdorazowo do indywidualnych potrzeb Klienta i są legalnie wykonywane na rynku polskim.
2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, wysyłając zapytanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego składa ofertę kupna określonej Usługi na warunkach podanych w jej opisie.
3. Ceny Usług uwidocznione na stronie internetowej Serwisu podane są w złotówkach (PLN) i są cenami wyłącznie orientacyjnymi. Wycena Usługi jest dokonywana przez Usługodawcę w każdym przypadku indywidualnie, na podstawie danych otrzymanych od Klienta mailowo lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
4. W Cenę Usługi wliczone są 2 tury poprawek do tekstów przygotowanych przez Usługodawcę. Wszystkie dalsze poprawki są dodatkowo płatne, a ich koszt jest ustalany przez Usługodawcę indywidualnie w zależności od zakresu oraz ilości.
5. Zamówienia można składać:
5.1. za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu – 24 godziny na dobę przez cały rok,
5.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@trailblazercontent.pl
6. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
7. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania Usługi z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
8. W sytuacji, o której mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę, czy:
8.1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
8.2. odstępuje od Umowy o świadczenie Usługi za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
9. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy o świadczenie Usługi zgodnie z pkt 8 niniejszego paragrafu lub jeżeli Usługodawca odwołuje wykonanie Usługi z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
9.1. otrzymać Usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w Cenie,
9.2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
10. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
10.1. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
10.2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu Usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
10.3. siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którym Usługodawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia).
11. Usługodawca udostępnia Klientom opcję zamówienia tekstów próbnych. W przypadku zaakceptowania przez Klienta warunków Umowy o świadczenie Usług, koszt przygotowania tekstów próbnych wliczony jest w koszt Usługi. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje tekstu próbnego, nie ma on prawa do korzystania z niego i rozpowszechniania go w jakikolwiek sposób, ponieważ prawa autorskie do tekstów próbnych należą do Usługodawcy. Bezprawne wykorzystanie stanowić będzie naruszenie praw autorskich Usługodawcy.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania terminu realizacji Usługi, jeżeli Klient nie przekaże Usługodawcy informacji oraz wytycznych niezbędnych do wykonania Usługi.
13. W przypadku, o którym mowa w pkt 12 niniejszego paragrafu, Usługodawca wzywa mailowo lub telefonicznie Usługobiorcę do udzielenia mu niezbędnych informacji. Termin realizacji Usługi zostaje wznowiony dopiero z chwilą otrzymania przez Usługodawcę brakujących informacji.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY

1. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Usługodawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6.
2. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Usługodawca w ciągu 2 dni roboczych potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości mailowej zawierającej:
2.1. cenę Usługi,
2.2. czas realizacji Usługi,
2.3. podział Usługi na poszczególne etapy współpracy,
2.4. niniejszy Regulamin.
3. Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę odpowiedzi Klienta na wiadomość, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, akceptującej warunki przedstawione przez Usługodawcę oraz niniejszy Regulamin, zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług między Klientem, a Usługodawcą.
4. Każda Umowa o świadczenie Usług będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie wysyłany w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Usługodawca udostępnia płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w terminie wskazanym w fakturze VAT.
2. Usługodawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny.
3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych w przy składaniu Zamówienia.

§ 6
REKLAMACJA

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu z tytułu braku zgodności Usługi z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą (z wyjątkiem Przedsiębiorców, o których mowa w § 8) z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
3. Zawiadomienia o braku zgodności Usługi z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@trailblazercontent.pl
4. W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
5. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
6. W przypadku reklamacji Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
7. Klient będący podmiotem, o którym mowa w § 8 może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność Usługi z umową jest istotna, gdy Usługodawca odmówił doprowadzenia Usługi do zgodności z umową lub gdy brak zgodności Usługi z umową występuje nadal, pomimo że Usługodawca próbował już doprowadzić Usługę do zgodności z umową).
8. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu Usługodawca odpowiednio:
a) doprowadza Usługę do zgodności z Umową na swój koszt,
b) obniża Cenę Usługi (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny Usługi zgodnej z umową do Usługi niezgodnej z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 8 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 8,
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez podmiot, o którym mowa w § 8 – Usługodawca zwraca mu Cenę Usługi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
9. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 7
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
3. Termin czternastodniowy, w którym podmiot, o którym mowa w § 8 Regulaminu, może odstąpić od umowy, w przypadku Usługi, liczy się od dnia zawarcia umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi, o którym mowa w § 8 Regulaminu w wypadku Umowy:
4.1 w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
4.2 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
5. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
6. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
7. Usługodawca ma prawo do żądania zapłaty za faktycznie poniesione koszty oraz świadczenia spełnione do chwili otrzymania rezygnacji (odstąpienia od umowy).

§ 8
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera z Usługodawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
2.1. niedozwolonych postanowień umownych,
2.2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Usługi z umową,
2.3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
2.4. zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 9
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jes Formularz Kontaktowy.
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jego złożenia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@trailblazercontent.pl
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 12
ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zrealizowania zobowiązań ustalonych indywidualnie między Klientem i Usługodawcą.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym terminie, w przypadku niemożności realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Wypowiedzenie Umowy nie powoduje w tym wypadku powstania żadnych roszczeń Klienta w stosunku do Usługodawcy.
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, w szczególności, gdy jego działanie lub zaniechanie uniemożliwia realizację Umowy.
4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 13
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.trailblazercontent.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Karoliny Chodkowskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą TRAILBLAZER CONTENT KAROLINA CHODKOWSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby: ul. Aleja Solidarności 92/62, 01-016 Warszawa , adres do doręczeń: ul. Rozłucka 2/60, 04-029 Warszawa, NIP: 1132466397, REGON: 525003673. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.trailblazercontent.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.trailblazercontent.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.trailblazercontent.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.trailblazercontent.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 14
LICENCJA

1. Z chwilą opłacenia Usługi przez Klienta, Usługodawca udziela Klientowi licencji na korzystanie z tekstów przygotowanych przez Usługodawcę w ramach Usługi, na następujących polach eksploatacji:
1.1. utrwalania i zwielokrotniania utworu techniką cyfrową (digitalizacja), drukarską, reprograficzną,
1.2. wprowadzania do obrotu jako całości lub części,
1.3. rozpowszechniania poprzez ich wyświetlanie i publiczne udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie i innych mediach cyfrowych.
2. Licencja, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu ma charakter niewyłączny, udzielana jest na czas nieokreślony i obowiązuje bez ograniczeń terytorialnych, bez prawa dalszej sublicencji.
3. Zarówno Usługodawca jak i Klient mogą wypowiedzieć umowę licencyjną, o której mowa w niniejszym paragrafie z zachowaniem 2 letniego terminu wypowiedzenia, upływającego z końcem roku kalendarzowego.
4. Utwory przygotowane przez Usługodawcę w ramach Usługi, mogą być używane przez Usługodawcę w celu prezentowania ich w portfolio Usługodawcy.

§ 15
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Klientów:
1.1 za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
1.2 w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę będącego Przedsiębiorcą oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
1.3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w Serwisie lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
1.4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu a także utratę danych Usługobiorców będących Przedsiębiorcami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
1.5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.
2. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w działaniu strony internetowej Serwisu. Przerwy te mogą wystąpić w związku z pracami konserwacyjnymi lub modernizacją Serwisu. W przypadku przerw technicznych Usługodawca opublikuje informację o szacowanym czasie przerwy technicznej oraz podejmie działania, aby przerwy techniczne były najmniej uciążliwe dla użytkowników.
3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
4. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Serwisem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem będącym jednocześnie podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
4.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem będącym jednocześnie Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.